Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatikai modellezés BMEEOFTAG41


  A tárgy fő célja, hogy a hallgatók az alapozó tárgyakban megszerzett ismeretekre építve praktikus tudást szerezzenek az épített, természeti és társadalmi környezet jelenségeit leíró térinformatikai rendszerek alapelveiről, felépítéséről, fejlesztési lehetőségeiről, modellezési, elemzési, megjelenítési módszereiről.


  A tárgy keretei

  Előadás:

  • Az előadások 70%-án a részvétel kötelező.

  Önálló feladat:

  • Egy adott település történeti, területhasználati, felszinborítottsági jellemzőinek vizsgálata a féléves munka gerince. Az előadások a feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket foglalják össze, és szemléltetik a megoldás menetét.

  • Munkaterület specifikálása: a feladat helyszínét minden hallgató számára egy  adott település történeti várostérképe  rögzíti, melyeket az Országos Széchenyi Könyvtártól kapunk meg. Az emberöltőkkel ezelőtti, többnyire XIX.sz-i   felszínborítottsági, területhasználati viszonyokat rögzítő térképek georeferálásával és tematikus feldolgozásával a félév során elemzésre kerül az adatott település területhasználati viszonyainak változása.  
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy az adott adatforrás, település jellegéhez igazodó olyan felszínborítottsági, területhasználati statisztikákat állítsunk elő, amelyek  a rendelkezésünkre álló forrástérképből és a jelenlegi állapotot tükröző alap adatokból  (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállíthatók.


  A jegy kialakításának szempontjai
  • A féléves munka értékelése és az érdemjegy megállapítása az alábbi részelemekből áll össze (100% az elérhető összes pont, a félév teljesítéséhez min 50% szükséges):
  • L1-L4: Félévközi labor feladatok: 40% 
  • HF1: Vizsgált település  térbeli viszonyainak, változásainak jellemzése: 60% 

  Osztályozás

  • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-59% Közepes: 60-69% Jó: 70-79% Jeles: 80-100%
  Javasolt irodalom

  Önálló munkát támogató segédletek:

  Könyvek:

  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
  • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
  Javasolt videók
  Email
  Dr. Szabó György 

  Jankó József Attila
  Wirth Ervin 

  Segítségnyújtás
  https://www.facebook.com/qgishungary

 • Munkakörnyezet, Adatforrások

  QGIS munkakörnyezet:


  QGIS szoftver környezet letöltése
  Térinformatikai Praktikum, elektronikus jegyzet

  Adatforrások:

         http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/

         http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-3

  • Földhasználat a magyar nagyvárosokra (Urban Atlas): 
   http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
   Megjegyzés: 
   Magyar városok a második oldalon: Budapest, Miskolc, Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Kecskemét 
   Ajánljuk a kiadott stílusfájl használatát: 
   Additional information - Colortables - QuantumGIS 1.7 and above


  • 1. Hét

   Tantárgyi követelmények, tárgy kereteinek ismertetése


   E 1. Folyamat modellezés a térinformatikai gyakorlatban   • 2. Hét

    Térinformatikai rendszerek megvalósítása, féléves feladat keretei


    Térinformatikai modellezés – féléves feladat műszaki leírása (PPDAC)

     

    Bevezető – Településem átfogó jellemzése a TEIR eszközeinek segítségével 

    I. Fejezet – Történelmi térkép és jelenkor összekapcsolása

    II. Fejezet – Kevin Lynch kognitív térképének elkészítése településemről

    III. Fejezet – Beépítettség változása településemen (1:500-1:1000 MA)

    IV. Fejezet – Felszínborítottság változása településemen (1:10.000-1:50.000 MA)

    V. Fejezet – Urbanometria indikátor településemen és járásának tagtelepülésein, SWOT elemzés

    VI. Fejezet - Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával

    VII. Fejezet - Tapasztalatok, javaslatok


    Mellékletek:

    -          Történelmi térkép és a létrehozott georeferált állományok metadataainak jellemzése Dublin Core ajánlásnak megfelelő struktúrában

    -          Georeferálás dokumentumai

    -          Végzett munka során létrehozott QGIS állományok, metaadat jellemzés    • 3. Hét

     Történelmi várostérképek georeferálása


     A kiadott OSZK térkép georeferálása min. 3x10 illesztőpontra:

     • I. Állandónak tekinthető épített elemek
     • II. Topográfiai elemek
     • III. Egyéb térkép/terep azonosnak tekinthető objektumok

     (értelemszerüen a térképi tartalom függvényében)


     Ledandó munkarészek:

     • Az egyes illesztőpont csoportokra külön-külön és a 30 pontra együttesen elvégzett georeferált állományok 3+1 db
     • A létrehozott állományok Dublin Core szabvány szerinti metaadat jellemzése (lásd a melléklet minta állományt)
     • A régi állapot és a jelenlegi helyzet közötti viszony, település szerkezet változás rövid szöveges jellemzése:
      A féléves feladatot dokumentáló műszaki leírás egy fejezetét képezné az adott város történelmi vársotérképének a jelennel történő összekapcsolása. Fontos lenne annak rögzítése, hogyan sikerült a térkép és a jelenlegi állapotott tükröző kivállasztott forrás (OSM, BingAerial, Google Maps, ...) közötti kapcsolat megteremtése. Dokumentálandó a georeferálás menete (akár közbenső állapotok, tipikus tévedések, elazonosítások)  és a "legjobb" megoldást biztosító transzformáció (megbízhatósági mérőszámok, reziduálok).
      Kellene egy értékelő rész arról, hogy milyen lényeges változások detektálhatók egy vizuális szemléléssel (beépítettség, utcahálózat, közterületek, infrastruktúra elemek, vízrajz, zöldterületek  változása).


     DCMI Metadata Elemek

     A  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) elemei a  Dublin Core "szótár" egy 15 elemből álló részhalmaza. A DCMI metaadat leírás digitális és analóg információ hordozók szabványos  jellemzését teszi lehetővé (ISO Standard 15836-2009).


     Dublin Core Metaadat leírás áttekintése:

     https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

     http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#     • 4. Hét

      Lechner Tudásközpont TEIR rendszere


      Településünk és környezete megismerését támogató TEIR funkciók áttekintése


      • 5. Hét

       Beépítettség változása településünkön


       OSZK történelmi térképhez kapcsolódó feladat:

       Az archív térképen és a jelenlegi állapotot tükröző rétegen (OSM, BingMaps, Google Maps) kijelölt  25 vagy 100 ha  mintaterületen (500x500 - 1000x1000 m-es, a "haladó digitalizálás  eszköz" segítségével megrajzolt) a közterület/beépített tömbök, utak terület használati változásának megállapítása (1:500 - 1.1000 méretaránynak megfelelő részletességgel). Általában célszerűbb a tömbök mint az utak/közterületek digitalizálása.

       Létrehozandó rétegek:

       - Boundary_box

       - Old_block

       - New_block

       - New_building

       - New_road_axis

       Amennyiben lehetséges:

       Old_park

       New_park       Beadandó  műszaki leírás:

       - Régi/jelenlegi közterület/beépített tömbök/épületek területhasználatának térképi megjelenítése

       - Közterület/beépített tömb változási statisztika

       - Jelenlegi egy hektárra eső úthossz

       - Átlagos, tömb/telek szintű jelenlegi beépítettségi százalék

       - Zöldterület, rekreácisó terület változás (amennyiben lehetséges)

       - Szöveges értékelés


       Határidő:  7. oktatási héten

       A QGIS munkaállományok archiválandók a féléves műszaki leírás mellékleteként.


       • 6. Hét

        Térképek az elmében - Kevin Lynch kognitív térképe


        Házi feladat : Kevin Lynch építőelemei alapján saját településünk kognitív térképének elkészítése.


        Dokumetálandó a  féléves műszaki leírás  II. fejezetében.        • 7. Hét

         Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával


         A végzett elemzés dokumentálandó a féléves műszaki leírás VI. fejezetében:

         VI. Fejezet - Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával


         • 8. Hét

          Felszínborítottság változása településünkön


          A viszgált település regionális felszínborítottságának monitoringjához kapcsolódó feladat:

           A Corine felszínborítottsági adatbázisok segítségével egy 10x10 - 20x20 km területen (1:10.00-1:50.000 léptékű) felszín borítottsági statisztika készítése településünk környékéről (Lecos plugin felhasználsával) az 1990, 2000, 2006, 2012 évek állapot adatbázisainak felhasználásával ( 2 állapot vizsgálata a minimum).

          A féléves műszaki leírás IV. fejezetében dokumendálandó   munkarészek:

          - Felszínborítottság időbeli változásának térképi megjelenítése

          - Változási statisztika (osztályok területének, elemek darabszámának, tagoltságának változása)

          - Szöveges értékelés, a változások értelemzése


          Határidő:  14. oktatási hét          • 8. Hét

           Urbanometriai indikátor készítése TEIR alapadatokból


           A megoldandó feladat a TEIR interaktív elemző alkalmazására épülő területi elemzés végrehajtása, a TEIR felületen elérhető adatkészletekre építve. A vizsgálat tárgya alapesetben a történeti elemzés tárgyául választott település és járásának tagtelepülései. Az elemzés során egy olyan négykomponensű komplex települési indikátor előállítása a feladat, amely lefedi a település élhetőségi paramétereit (Termelés, Társadalmi viszonyok, Település minőség, Természeti érékek) és lehetőséget biztosít település csoportok összehasonlító jellemzésére. A kihívás az egyes települési jelenségeket leíró adathegyekből a releváns jellemzők beazonosítása és összehasonlításra, számolásra alkalmas mérési skálára való „transzformálása”.


           • 10. Hét

            Hogyan tájékozódjunk a világban?


            Navigációs adatbázisok a hétköznapokban és az üzleti világban: HERE Technologies, HERE Maps, HERE Map Creator
            • 11. Hét

             TDK Konferencia