Téma ismertetése

 • Általános

  Térinformatikai modellezés BMEEOFTAG41


  A tárgy fő célja, hogy a hallgatók az alapozó tárgyakban megszerzett ismeretekre építve praktikus tudást szerezzenek az épített, természeti és társadalmi környezet jelenségeit leíró térinformatikai rendszerek alapelveiről, felépítéséről, fejlesztési lehetőségeiről, modellezési, elemzési, megjelenítési módszeriről.


  A tárgy keretei

  Előadás:

  • Az előadások 70%-án a részvétel kötelező.

  Önálló feladat:

  • Egy adott település történeti, területhasználati, felszinborítottsági jellemzőinek vizsgálata a féléves munka gerince. Az előadások a feladat elvégzéséhez szükséges ismereteket foglalják össze, és szemléltetik a megoldás menetét.

  • Munkaterület specifikálása: a feladat helyszínét minden hallgató számára egy  adott település történeti várostérképe  rögzíti, melyeket az Országos Széchenyi Könyvtártól kapunk meg. Az emberöltőkkel ezelőtti, többnyire XIX.sz-i   felszínborítottsági, területhasználati viszonyokat rögzítő térképek georeferálásával és tematikus feldolgozásával a félév során elemzésre kerül az adatott település területhasználati viszonyainak változása.  
  • Az alapvető feladat az lenne, hogy az adott adatforrás, település jellegéhez igazodó olyan felszínborítotsági, területhasználati statisztikákat állítsunk elő, amelyek  a rendelkezésünkre álló forrástérképből és a jelenlegi állapotot tükröző alap adatokból  (OSM vektor adatok, SRTM domborzat, GADM adminisztratív határok, CORINE felszín borítottság) vagy kis fáradtsággal összegyűjthető téradatokból előállíthatók.


  A jegy kialakításának szempontjai
  • A féléves munka értékelése és az érdemjegy megállapítása az alábbi részelemekből áll össze (100% az elérhető összes pont, a félév teljesítéséhez min 50% szükséges):
  • L1-L4: Félévközi labor feladatok: 40% 
  • HF1: Vizsgált település  térbeli viszonyainak, változásainak jellemzése: 60% 

  Osztályozás

  • Elégtelen: <50% Elégséges: 50-59% Közepes: 60-69% Jó: 70-79% Jeles: 80-100%
  Javasolt irodalom

  Önálló munkát támogató segédletek:

  Könyvek:

  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2013): Térinformatika: Elmélet és alkalmazások Typotex Kiadó, Budapest, pp 292.
  • Detrekői Ákos, Szabó, György (2002): Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, pp 380.
  • Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W (2011): Geographic Information Systems and Science,John Willey and Sons
  Javasolt videók
  Email
  Dr. Szabó György 
  Wirth Ervin 
  Segítségnyújtás
  https://www.facebook.com/qgishungary

  • Munkakörnyezet, Adatforrások

   QGIS munkakörnyezet:


   QGIS szoftver környezet letöltése
   Térinformatikai Praktikum, elektronikus jegyzet

   Adatforrások:

          http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/

          http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/clc-2006-vector-data-version-3

   • Földhasználat a magyar nagyvárosokra (Urban Atlas): 
    http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
    Megjegyzés: 
    Magyar városok a második oldalon: Budapest, Miskolc, Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Kecskemét 
    Ajánljuk a kiadott stílusfájl használatát: 
    Additional information - Colortables - QuantumGIS 1.7 and above


   • 1. Hét

    Tantárgyi követelmények, tárgy kereteinek ismertetése


    E 1. Folyamat modellezés a térinformatikai gyakorlatban    • 2.Hét

     Térinformatikai rendszerek megvalósítása, féléves feladat keretei


     Térinformatikai modellezés – féléves feladat műszaki leírása (PPDAC)

      

     Bevezető – Településem átfogó jellemzése a TEIR eszközeinek segítségével 

     I. Fejezet – Történelmi térkép és jelenkor összekapcsolása

     II. Fejezet – Kevin Lynch kognitív térképének elkészítése településemről

     III. Fejezet –Beépítettség változása településemen (1:500-1:1000 MA)

     IV. Fejezet – Felszínborítottság változása településemen (1:10.000-1:50.000 MA)

     V. Fejezet – Urbanometria indikátor településemen és járásának tagtelepülésein, SWOT elemzés

     VI. Fejezet - Településem aktivitási térképe - Hőtérkép készítése POI-k felhasználásával

     VII. Fejezet - Tapasztalatok, javaslatok


     Mellékletek:

     -          Történelmi térkép és a létrehozott georeferált állományok metadataainak jellemzése Dublin Core ajánlásnak megfelelő struktúrában

     -          Georeferálás dokumentumai

     -          Végzett munka során létrehozott QGIS állományok, metaadat jellemzés     • 3.Hét

      Történelmi várostérképek georeferálása


      A kiadott OSZK térkép georeferálása min. 3x10 illesztőpontra:

      • I. Állandónak tekinthető épített elemek
      • II. Topográfiai elemek
      • III. Egyéb térkép/terep azonosnak tekinthető objektumok

      (értelemszerüen a térképi tartalom függvényében)


      Ledandó munkarészek:

      • Az egyes illesztőpont csoportokra külön-külön és a 30 pontra együttesen elvégzett georeferált állományok 3+1 db
      • A létrehozott állományok Dublin Core szabvány szerinti metaadat jellemzése (lásd a melléklet minta állományt)
      • A régi állapot és a jelenlegi helyzet közötti viszony, település szerkezet változás rövid szöveges jellemzése:
       A féléves feladatot dokumentáló műszaki leírás egy fejezetét képezné az adott város történelmi vársotérképének a jelennel történő összekapcsolása. Fontos lenne annak rögzítése, hogyan sikerült a térkép és a jelenlegi állapotott tükröző kivállasztott forrás (OSM, BingAerial, Google Maps, ...) közötti kapcsolat megteremtése. Dokumentálandó a georeferálás menete (akár közbenső állapotok, tipikus tévedések, elazonosítások)  és a "legjobb" megoldást biztosító transzformáció (megbízhatósági mérőszámok, reziduálok).
       Kellene egy értékelő rész arról, hogy milyen lényeges változások detektálhatók egy vizuális szemléléssel (beépítettség, utcahálózat, közterületek, infrastruktúra elemek, vízrajz, zöldterületek  változása).


      DCMI Metadata Elemek

      A  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) elemei a  Dublin Core "szótár" egy 15 elemből álló részhalmaza (dőlt betüvel jelezve az alábbi felsorolásban). A DCMI metaadat leírás digitális és analóg információ hordozók szabványos  jellemzését teszi lehetővé (ISO Standard 15836-2009): 

      • abstract
      • accessRights
      • accrualMethod
      • accrualPeriodicity
      • accrualPolicy
      • alternative
      • audience
      • available
      • bibliographicCitation
      • conformsTo
      • contributor
      • coverage
      • created
      • creator
      • date
      • dateAccepted
      • dateCopyrighted
      • dateSubmitted
      • description
      • educationLevel
      • extent
      • format
      • hasFormat
      • hasPart
      • hasVersion
      • identifier
      • instructionalMethod
      • isFormatOf
      • isPartOf
      • isReferencedBy
      • isReplacedBy
      • isRequiredBy
      • issued
      • isVersionOf
      • language
      • license
      • mediator
      • medium
      • modified
      • provenance
      • publisher
      • references
      • relation
      • replaces
      • requires
      • rights
      • rightsHolder
      • source
      • spatial
      • subject
      • tableOfContents
      • temporal
      • title
      • type
      • valid


      Dublin Core Metaadat leírás áttekintése:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

      http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#