Téma ismertetése

 • Általános információk

  BMEVLEEAKM1 | Ökológia

  • Tantárgy adatlap

   Tantárgy adatlap

    

   Budapesti Műszaki és

   Gazdaságtudományi Egyetem

   Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

   Környezetmérnöki Szak, BSc szint

   Szakmai törzsanyag/Differenciált szakmai ismeretek, kötelező/kötelezően választható tantárgy

   Tantárgy Adatlap

   és tantárgykövetelmények

   .

   Ökológia

   Ecology

   2.

   Tantárgy kódja

   Szemeszter (mintatantervben)

   Követelmény

   Kredit

   Nyelv

   Tárgyfélév

    

   BMEVLEEAKM1

   1

   2+0+0 v/f

   3

   magyar

   1/1

   3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

   Dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens, BME EÖK, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

   4. A tantárgy előadója:

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Szilágyi Ferenc

   egyetemi docens

   BME EÖK, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

   5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Középiskolai biológiai ismeretek

   6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

   előzetes követelmény (kötelező)

    

   ajánlott előtanulmány

   -

   tematikaütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel, akik elvégezték az alábbi tárgyakat

    

   7. A tantárgy célkitűzése:

   A tantárgy célja elméleti ökológiai és humánökológiai alapismeretek nyújtása annak érdekében, hogy erősítse a környezetmérnök hallgatók ökológiai szemléletét, és megfelelően megalapozza a későbbi környezetmérnöki gyakorlati tárgyakat. Ennek megfelelően a részletes célok közé tartozik az ökológia alapdefinícióinak, a populációk és társulások alapfolyamatainak, valamint az ökoszisztéma anyag- és energiaforgalmának elsajátíttatása. A humánökológiai részben a cél a természet és a társadalom összefüggéseinek bemutatása, az emberiség bioszféra átalakításában betöltött szerepének elemzése, a főbb ökológiai környezeti problémák kialakulásának és eszkalálódásának ismertetése, az okok é következmények bemutatása.

   8. A tantárgy részletes tematikája:

    

   Hét

   Ea/Gy

   Témakör

   1.

   2/0

                                       Ökológiai alapismeretek: Az ökológia, mint tudomány, és mint szemléletmód. Az ökológiai szemléletmód főbb ismérvei. Alapfogalmak (a biológiai szerveződés szintjei, faj, populáció, környezet, környék, ökoszisztéma, élőhely, környezeti hatások érvényesülése az élő szervezeteknél, tűrőképesség, limitáló tényezők, exogén és endogén, továbbá abiotikus és biotikus hatások, az ökológiai niche, szukcesszió, zonáció, zavarás, ökológiai katasztrófák, stb.).

   2.

   2/0

   Az ökoszisztéma általános működése (ökoszisztéma modell). A biológiai termelés fogalma és formái; az élő szervezetek anyag és energiaforgalmi típusai. A biológiai energiamegkötés hatékonysága. Producens, reducens és konzumens szervezetek, autotróf és heterotróf élőlények, táplálékláncok és táplálékhálózatok, anyagforgalom és energiaáramlás.

   3.

   2/0

   Kölcsönhatások az ökoszisztémában (1). Populáción belüli kölcsönhatások, populációdinamikai alapfolyamatok. Populációk közötti kölcsönhatások (versengés, szimbiózis, ragadozó-zsákmány kölcsönhatás, probiózis, allelopátia, parazitizmus különböző formái, stb.). Életstratégiák. Az ökoszisztéma mintázata. A struktúra és funkció egysége, holisztikus és analitikus ökológiai szemléletmód: Az ökoszisztéma „egészsége”.

   4.

   2/0

   Kölcsönhatások az ökoszisztémában (2). A populáció és az élettelen környezet kapcsolatrendszere (forráshasznosítás, miliőspektrum, tűrésspektrum, komplementaritás elve, bioindikáció, bioakkumuláció és biomagnifikáció). Limitációs elv és gyakorlati alkalmazásai.

   5.

   2/0

   Biogeokémiai körfolyamatok I: A víz körforgása a természetben. A szén és az oxigén forgalma a bioszférában. Az emberi tevékenység hatása e körfolyamatokra (felmerülő ökológiai és környezeti problémák, és azok lehetséges megoldásai).

   6.

   2/0

   Biogeokémiai körfolyamatok II: A nitrogén, kén és foszfor forgalma a bioszférában. Az emberi tevékenység hatása e körfolyamatokra (felmerülő ökológiai és környezeti problémák, és azok lehetséges megoldásai).

   7.

   2/0

   Félévközi 1. zárthelyi

   8.

   2/0

   Az emberi társadalom helye a bioszférában. Humánökológiai alapismeretek (populáció dinamika, térbeni eltérések, migráció, közegészségügy, élelmezés biztonsági kérdések, stb.). A fejlődés, a túlnépesedés, a migráció és a járványok kapcsolata.

   9.

   2/0

   Az emberi tevékenység ökológiai és környezeti hatásai (1): az emberiség helye és szerepe a bioszférában. Túlnépesedés, túlfogyasztás, ökológiai lábnyom, vízlábnyom, biodiverzitásra gyakorolt hatások.

   10.

   2/0

   Az emberi tevékenység ökológiai és környezeti hatásai (2): A mezőgazdaság, az ipar és a bányászat fejlődése, ökológiai és környezeti következményei. Problémák és megoldási lehetőségek.

   11.

   2/0

   Az emberi tevékenység ökológiai és környezeti hatásai (3): A városiasodás, az idegenforgalom, az infrastruktúra ökológiai és környezeti következményei. Problémák és megoldási lehetőségek.

   12.

   2/0

   A főbb ökológiai és környezeti problémák kifejlődése, típusok (élőhelyek fragmentálódása, élőhelydiverzitás és biodiverzitás összefüggései, eutrofizálódás, nagy mennyiségben bevezetett szennyezőanyagok, mikroszennyezők, savas eső, ózonlyuk, globális felmelegedés, stb.)

   13.

   2/0

   A természetvédelem ökológiai alapjai.

   14.

   2/0

   Félévközi 2. zárthelyi megírása.

   9. A tantárgy oktatásának módja:

   Előadás

   10. Követelmények

   a) A szorgalmi időszakban: Két félévközi zárthelyi (aláírás és a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két sikeres zárthelyi)

    

   b) A félévi érdemjegy kialakítása 100 %-ban a két félévközi dolgozat eredménye alapján történik.

   11. Pótlási lehetőségek:

             A TVSZ szerint.

   12. Konzultációs lehetőségek:

   Az oktatók előzetes megbeszélés szerint kérésre heti egy óra konzultációs lehetőséget biztosítanak.

   13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

    

   Heinrich, D. és, Herrgt, M. (1995): Ökológia. – SH atlasz, Springer Verlag Budapest, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, 1994, pp. 284.

    

   Kárász I. (1990): Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek. – Typotex kft, Budapest, pp.162.

    

   Mayer J. (1994): Az ökológia alapjai. – Szaktudás Kiadó, Budapest, Kísérleti tankönyv, ISBN 963 356 032 2.

    

   Juhász-Nagy P. (1986): Egy operatív ökológia hiánya, szükséglete és feladatai. – Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 963 05 3985 3.

    

   Szilágyi F.  és Orbán V. (2007): Alkalmazott hidrobiológia. – MAVÍZ, Budapest

    

   14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

   Az előadásokra 12 x 2 óra, a félévközi zárthelyikre 2 x 2 óra, a vizsgára felkészülésre 3-4 nap szükséges a félévben.

   15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Szilágyi Ferenc

   egyetemi docens

   BME EÖK, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

    

    

    

    

    

    

    

   • Előadás diák

    • Téma 3

     • Téma 4

      • Téma 5

       • Téma 6

        • Téma 7

         • Téma 8

          • Téma 9

           • Téma 10

            • Téma 11

             • Téma 12

              • Téma 13

               • Téma 14