Department of Structural Mechanics - Dr. Róbert Németh

Department of Structural Mechanics - Dr. János Lógó, Dr. Péter Nédli
Department of Structural Mechanics - Lecturer: Dr. Flórián Kovács, Dr. András Lengyel
Department of Structural Mechanics - Lecturer: Dr. Róbert Németh, Gábor Lengyel